วิธีใช้ HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One series

คูมือผูใช

background image

ขอมูลดานลิขสิทธิ์

© 2009 Copyright Hewlett-

Packard Development

Company, L.P.

คําประกาศของ Hewlett-
Packard Company

ขอมูลที่อยูในเอกสารฉบับนี้อาจ

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจง

ใหทราบลวงหนา
สงวนลิขสิทธิ์ หามทําซ้ํา ดัดแปลง

แกไข หรือแปลโดยเอกสารนี้โดย

ไมไดรับอนุญาตอยางเปนลาย

ลักษณอักษรจาก Hewlett-

Packard เวนแตกรณีที่ยกเวน

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑและบริการของ HP นี้

จะไดรับการรับประกันตามที่ระบุ

ไวในขอความการรับประกัน

ผลิตภัณฑและบริการดังกลาวเทา

นั้น ขอความที่ไมไดกลาวถึงในที่

นี้ ถือเปนการรับประกันที่เพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากที่กลาวไวในคูมือนี้

HP จะไมรับผิดชอบตอความผิด

พลาดทางเทคนิค หรือขอผิด

พลาดที่เกิดจากการพิมพ หรือ

การตัดทอนขอความใดๆ ในคูมือ

นี้

คําประกาศ

Windows, Windows XP

และ Windows Vista เปน

เครื่องหมายการคาของ

Microsoft Corporation ที่จด

ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
ENERGY STAR และเครื่อง

หมาย ENERGY STAR เปน

เครื่องหมายที่จดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา

ขอมูลดานความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง

อยางเครงครัด เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายจากไฟไหมหรือไฟ

ฟาช็อต

1. โปรดอานและทําความเขาใจ

คําแนะนําทั้งหมดในเอกสาร

ประกอบที่มาพรอมกับเครื่อง
2. เมื่อเชื่อมตออุปกรณเขากับ

แหลงจายไฟ ใหเสียบสายไฟเขา

กับเตาเสียบที่ตอสายดินเทานั้น

หากไมแนใจวาเตาเสียบที่ใชมี

การตอสายดินหรือไม โปรด

ปรึกษาชางไฟฟาที่มีความ

ชํานาญ
3. ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะ

นําทั้งหมดที่ระบุไวบนผลิตภัณฑ
4. กอนทําความสะอาด ตองถอด

สายไฟออกจากเตาเสียบทุกครั้ง
5. หามติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑนี้

ใกลน้ําหรือขณะตัวเปยก
6. ติดตั้งเครื่องอยางมั่นคงบน

พื้นที่เรียบเสมอกัน
7. ติดตั้งเครื่องในที่ที่เหมาะสม

เพื่อใหสายไฟไมระเกะระกะและ

ไมเกิดความเสียหาย
8. หากอุปกรณทํางานผิดปกติ

โปรดดูที่

การแกไขปญหา

9. ไมมีชิ้นสวนใดภายในเครื่องที่

ผูใชสามารถซอมแซมเองได

โปรดติดตอขอรับบริการจากผูให

บริการที่มีความชํานาญ

การเขาใชงาน

อุปกรณจะมีคุณสมบัติตางๆ เพื่อ

ใหผูใชงานที่พิการสามารถใช

งานได
การมองเห็น
ผูที่มีความพิการทางสายตาหรือมี

ความสามารถในการมองเห็นต่ํา

สามารถใชงานซอฟตแวร

อุปกรณไดผานทางตัวเลือกและ

คุณสมบัติการเขาใชงานของ

ระบบปฏิบัติการของคุณ นอกจาก

นี้ ยังสนับสนุนการใชเทคโนโลยี

เพื่อใหความชวยเหลือสวนใหญ

ดวย เชน ตัวอานหนาจอ ตัวอาน

อักษรเบรลล และโปรแกรมแปลง

เสียงเปนขอความ สําหรับผูใชที่มี

อาการตาบอดสี ปุมและแถบที่มีสี

ที่ใชในซอฟตแวรและบนแผง

ควบคุมของเครื่องจะมีตัวอักษรที่

เขาใจงายหรือชื่อไอคอนที่สื่อถึง

การปฏิบัติงานที่ถูกตองกํากับอยู
การเคลื่อนไหว
ผูใชที่สูญเสียความสามารถใน

การเคลื่อนไหวจะสามารถสั่งงาน

การทํางานของซอฟตแวร

อุปกรณโดยใชคําสั่งจากแปน

พิมพได นอกจากนี้ ซอฟตแวรยัง

สนับสนุนตัวเลือกการเขาใชงาน

ของ Windows เชน

StickyKeys, ToggleKeys,

FilterKeys และ MouseKeys

ดวย ผูใชสามารถใชงานฝาครอบ

อุปกรณ ปุม ถาดใสกระดาษ และ

ตัวปรับกระดาษดวยแรงและขอบ

เขตการเขาถึงที่กําหนดไว
การใหบริการชวยเหลือ
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการเขาใชงานผลิตภัณฑ

นี้ และความรับผิดชอบของ HP ที่

มีตอการเขาใชงานผลิตภัณฑ

โปรดดูขอมูลในเว็บไซตของ HP

ที่

www.hp.com/

accessibility

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการ

เขาใชงานของ Mac OS X โปรด

ดูขอมูลในเว็บไซตของ Apple ที่

www.apple.com/

accessibility