HP Officejet 4500 Hjälp

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Användarhandbok

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-One

serien

Användarhandbok

background image

Copyright-information

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Meddelanden från Hewlett-
Packard

Informationen i detta dokument kan
komma att bli inaktuell utan föregående
meddelande.
Med ensamrätt. Detta material får inte
reproduceras, anpassas eller
översättas utan föregående skriftligt
tillstånd från Hewlett-Packard, förutom
vad som är tillåtet enligt lagen om
upphovsrätt.
De enda garantier som gäller för HP-
produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i
det här dokumentet ska tolkas som en
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.

Tillkännagivanden

Windows, Windows XP och Windows
Vista är registrerade varumärken i USA
som tillhör Microsoft Corporation.
ENERGY STAR och ENERGY STAR-
logotypen är registrerade varumärken i
USA.

Säkerhetsinformation

Minska risken för skada genom att alltid
följa säkerhetsanvisningarna.
1. Läs noga alla anvisningar i den
dokumentation som medföljer enheten.
2. Endast jordade eluttag får användas
när den här produkten ansluts till en
strömkälla. Om du är osäker på om
uttaget är jordat ska du kontrollera detta
med en behörig elektriker.
3. Följ alla varningar och instruktioner
på produkten.
4. Koppla ur produkten från vägguttaget
innan du rengör den.
5. Installera eller använd inte produkten
i närheten av vatten eller när du är blöt.
6. Installera produkten på säkert sätt på
en stabil yta.
7. Installera enheten så att sladden inte
kan skadas och så att ingen kan trampa
på eller snubbla på nätsladden.
8. Om produkten inte fungerar som den
ska finns information i

Lösa ett

problem

.

9. Det finns inga delar inuti skrivaren
som kan repareras av användaren.
Service ska endast utföras av behörig
personal.

Hjälpmedel

Enheten innehåller en rad hjälpmedel
för personer med funktionshinder.

Visuellt
Användare med nedsatt syn kan via
hjälpmedelsalternativen och -
funktionerna i operativsystemet
använda enhetens programvara.
Programvaran kan också användas
med de flesta typer av hjälpteknik, t.ex.
skärmläsare, Braille-läsare och röst-till-
text-program. För att underlätta för de
användare som är färgblinda är de
färgade knapparna och flikarna i
programvaran och på enhetens
kontrollpanel försedda med enkla text-
eller ikonetiketter med information om
åtgärden.
Rörlighet
För att underlätta för rörelsehindrade
användare kan funktionerna i
enhetsprogrammet utföras med
tangentbordskommandon.
Programmet kan också användas med
Windows hjälpmedelsalternativ som
StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys
och MouseKeys. Enhetens luckor,
knappar, pappersfack och
pappersledare kan hanteras av
användare med begränsad styrka och
förmåga.
Support
Mer information om hjälpmedel för den
här produkten och om HPs
engagemang för produkthjälpmedel
finns på HPs webbplats på

www.hp.com/accessibility

.

Information om hjälpmedel för Mac OS
X finns på Apples webbplats på

www.apple.com/accessibility

.