Pomocník služby HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Používateľská príručka

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One series

Používateľská príručka

background image

Informácie o autorských
právach

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Poznámky spoločnosti
Hewlett-Packard

Informácie obsiahnuté v tomto
dokumente sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Všetky práva vyhradené.
Reprodukovanie, úpravy alebo preklad
tohto materiálu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti
Hewlett-Packard sú zakázané, okrem
prípadov povolených autorskými
zákonmi.
Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej
záruke, ktoré sa dodávajú spolu
s takýmito produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tejto
príručke nemožno považovať za
dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie
je zodpovedná za technické a redakčné
chyby alebo opomenutia v tejto
príručke.

Prehlásenie

Windows, Windows XP a Windows
Vista sú ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation registrované
v USA.
ENERGY STAR® a značka ENERGY
STAR sú ochranné známky
registrované v USA.

Informácie o bezpečnosti

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto produktu vždy základné
bezpečnostné predpisy.
1. Prečítajte si všetky pokyny uvedené
v dokumentácii dodanej so zariadením
a pochopte ich.
2. Pri pripájaní tohto produktu k
napájaciemu zdroju používajte
výhradne uzemnenú elektrickú
zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka
uzemnená, nechajte ju preveriť
kvalifikovaným elektrikárom.
3. Dodržiavajte všetky upozornenia a
pokyny vyznačené na produkte.
4. Pred čistením odpojte tento produkt
z elektrických zásuviek.
5. Neinštalujte tento produkt ani ho
nepoužívajte v blízkosti vody alebo keď
ste mokrí.
6. Inštalujte produkt bezpečne na
stabilný povrch.
7. Zariadenie inštalujte na chránenom
mieste, kde nikto nemôže stúpiť na

niektorý z linkových káblov alebo oň
zakopnúť. Zabránite tak poškodeniu
linkového kábla.
8. Ak produkt nefunguje normálne,
pozrite si časť

Vyriešenie problému

.

9. Zariadenie neobsahuje žiadne časti,
ktoré by mohol opraviť používateľ.
Servis prenechajte na kvalifikovaný
servisný personál.

Zjednodušenie ovládania

Zariadenie poskytuje množstvo funkcií,
vďaka ktorým je dostupné pre
hendikepovaných ľudí.
Zrak
Softvér zariadenia je dostupný pre
používateľov s poškodeným alebo so
slabým zrakom prostredníctvom
používania možností a funkcií
zjednodušenia ovládania operačného
systému. Podporuje aj veľmi
nápomocnú technológiu, ako sú čítačky
obrazovky, čítačky Braillovho písma a
aplikácie prevádzajúce hlas na text. Pre
farboslepých používateľov sú na
farebných tlačidlách a klávesoch
používaných v softvéri a na ovládacom
paneli zariadenia uvedené jednoduché
texty alebo ikony vyjadrujúce príslušnú
akciu.
Mobilita
Používatelia s obmedzenou mobilitou
môžu funkcie softvéru zariadenia
vykonávať prostredníctvom príkazov
zadávaných klávesnicou. Softvér
podporuje aj možnosti zjednodušenia
ovládania systému Windows, napr.
tlačidlá StickyKey, ToggleKey,
FilterKey a MouseKey. Dvierka,
tlačidlá, zásobníky papiera a vodiace
lišty papiera na zariadení môžu ovládať
aj používatelia s obmedzenou silou a
dosahom.
Podpora
Podrobnejšie informácie
o zjednodušení ovládania tohto
produktu a záväzku spoločnosti HP
týkajúceho sa zjednodušenia ovládania
produktov nájdete na webovej stránke
spoločnosti HP

www.hp.com/

accessibility

.

Informácie o zjednodušení ovládania
pre systém Mac OS X nájdete na
webovej stránke spoločnosti Apple

www.apple.com/accessibility

.