Pomoc usługi HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Podręcznik użytkownika

background image
background image

Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet 4500 series (G510)

Podręcznik użytkownika

background image

Informacje dotyczące praw
autorskich

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Oświadczenia firmy Hewlett-
Packard

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, adaptacja lub tłumaczenie
tych materiałów nie jest dozwolone bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy
Hewlett-Packard, z wyjątkiem
przypadków dozwolonych w ramach
praw autorskich.
Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na
produkty i usługi, są określone
w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z takimi
produktami i usługami. Żadne
informacje tu zawarte nie mogą być
rozumiane jako zawierające dodatkowe
gwarancje. HP nie będzie
odpowiedzialne za błędy techniczne
czy edytorskie lub pominięcia zawarte
w dokumencie.

Znaki towarowe

Windows, Windows XP i Windows Vista
są zarejestrowanymi w USA znakami
towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
ENERGY STAR oraz logo ENERGY
STAR są znakami zarejestrowanymi
w USA.

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.
1. Należy przeczytać i przyswoić sobie
wszystkie instrukcje zawarte
w dokumentacji dostarczonej wraz
z urządzeniem.
2. Urządzenie należy podłączać tylko
do uziemionego gniazda prądu
elektrycznego. W razie braku pewności,
czy gniazdo elektryczne jest uziemione,
należy zasięgnąć porady
wykwalifikowanego elektryka.
3. Należy przestrzegać wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na
produkcie.
4. Przed czyszczeniem należy odłączyć
urządzenie od gniazda sieciowego.
5. Nie wolno instalować ani używać
tego produktu w pobliżu wody ani mając
mokre ręce.

6. Należy umieścić produkt na stabilnej
powierzchni.
7. Produkt należy zainstalować
w bezpiecznym miejscu, w którym
przewód zasilania nie będzie narażony
na uszkodzenie ani nadepnięcie i w
którym nie będzie się można o niego
potknąć.
8. Jeśli produkt nie działa prawidłowo,
zobacz

Rozwiąż problem

.

9. Wewnątrz urządzenia nie ma
żadnych części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Czynności serwisowe należy zlecać
wykwalifikowanym pracownikom
serwisu.

Ułatwienia dostępu

Urządzenie ma kilka funkcji, które
sprawiają, że mogą z niego korzystać
osoby niepełnosprawne.
Wzrokowe
Oprogramowanie jest dostępne dla
użytkowników z wadami wzroku dzięki
zastosowaniu opcji i funkcji ułatwień
dostępu systemu operacyjnego.
Oprogramowanie obsługuje także
większość technologii pomocniczych,
m.in. czytniki ekranu, czytniki braille’a
i aplikacje zamieniające głos na tekst.
Dla użytkowników, którzy nie
odróżniają kolorów, wszystkie kolorowe
przyciski i karty na panelu sterowania
urządzenia i w oprogramowaniu
opatrzono prostym tekstem lub
ikonami, które wskazują odpowiednią
czynność.
Zdolność poruszania się
Użytkownicy niesprawni ruchowo mogą
korzystać z funkcji oprogramowania
urządzenia przy użyciu poleceń
klawiaturowych. Ponadto
oprogramowanie obsługuje opcje
ułatwień dostępu systemu Windows,
takie jak KlawiszeTrwałe,
KlawiszePrzełączające, KlawiszeFiltru
i KlawiszeMyszy. Drzwiczki, przyciski,
podajniki i prowadnice papieru
w urządzeniu mogą być obsługiwane
przez użytkowników o ograniczonej sile
rąk i ograniczonym zasięgu.
Pomoc techniczna
Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat ułatwień dostępu
wprowadzonych w tym produkcie
i zaangażowania firmy HP w produkcję
urządzeń z ułatwionym dostępem,
odwiedź stronę internetową HP pod
adresem

www.hp.com/accessibility

.

Informacje o ułatwieniach dostępu
w systemie operacyjnym Mac OS
X znajdują się na stronie

www.apple.com/accessibility

.