HP Officejet 4500 Hjelp

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Brukerhåndbok

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One series

Brukerhåndbok

background image

Copyright-informasjon

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Merknader fra Hewlett-
Packard Company

Opplysningene som fremkommer i
dette dokumentet kan endres uten
forvarsel.
Med enerett. Reproduksjon, tilpasning
eller oversetting av dette materialet er
forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd
fra Hewlett-Packard, med unntak av det
som er tillatt ifølge lover om
opphavsrett.
De eneste garantiene som innrømmes
for HP-produkter og tjenester er de som
eksplisitt fremkommer i
garantierklæringene som følger med
slike produkter og tjenester. Ingen deler
i dette materialet skal fortolkes som en
ekstra garanti. HP skal ikke holdes
ansvarlig for redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette
dokumentet.

Opphavsrett

Windows, Windows XP og Windows
Vista er registrerte varemerker i USA for
Microsoft Corporation.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR-
merket er registrerte merker i USA.

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsregler når du bruker dette
produktet, slik at du reduserer risikoen
for skader som skyldes brann eller
elektrisk støt.
1. Les gjennom og forsikre deg om at du
forstår alle instruksjonene i
dokumentasjonen som følger med
enheten.
2. Bruk bare et jordet elektrisk uttak når
du kobler dette produktet til en
strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket
er jordet, bør du spørre en kvalifisert
elektriker.
3. Observer alle advarsler og
anvisninger som produktet er merket
med.
4. Trekk stikkontakten til produktet ut av
vegguttaket før du rengjør produktet.
5. Ikke plasser eller bruk dette produktet
i nærheten av vann eller når du er våt.
6. Installer produktet slik at det står
stødig på et stabilt underlag.
7. Plasser produktet på et beskyttet
sted der ingen kan tråkke på eller
snuble i strømledningen, og der
strømledningen ikke kan bli skadet.
8. Hvis produktet ikke virker normalt,
ser du

Løse et problem

.

9. Det finnes ingen deler inne i
produktet som kan betjenes av
brukeren. La service foregå av
kvalifisert servicepersonale.

Tilgjengelighet

Enheten har flere funksjoner som gjør
den tilgjengelig for personer med
funksjonshemninger.
Visuelt
Enhetsprogramvaren er tilgjengelig for
brukere med synshemninger gjennom
bruk av alternativene og funksjonene
for tilgjengelighet i operativsystemet.
Den støtter også hjelpeteknologi, for
eksempel skjermlesere, braille-lesere
og tale-til-tekst-programmer. For
brukere som er fargeblinde, har fargede
knapper og kategorier som brukes i
programvaren og på enhetens
kontrollpanel, enkle tekst- eller
ikonetiketter som beskriver den aktuelle
handlingen.
Bevegelighet
For brukere med
bevegelighetshemninger kan
funksjoner i enhetsprogramvaren
utføres ved hjelp av
tastaturkommandoer. Programvaren
støtter også tilgjengelighetsalternativer
i Windows, for eksempel Trege taster,
Veksletaster, Filtertaster og
Musetaster. Deksler, knapper,
papirskuffer og papirskinner kan
håndteres av brukere med begrenset
styrke og rekkevidde.
Brukerstøtte
Hvis du vil ha mer informasjon om
tilgjengeligheten til dette produktet og
HPs arbeid for å gjøre produkter
tilgjengelige, kan du besøke HPs Web-
område på

www.hp.com/accessibility

.

Hvis du vil ha informasjon om
tilgjengelighet for Mac OS X, kan du
besøke Apples Web-område på

www.apple.com/accessibility

.