HP Officejet 4500 Help

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Gebruikershandleiding

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-One

serie

Gebruikershandleiding

background image

Copyright informatie

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kennisgeving van Hewlett-
Packard Company

De informatie in dit document kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Alle rechten voorbehouden.
Reproductie, aanpassing of vertaling
van dit materiaal is verboden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van Hewlett-Packard, met uitzondering
van wat is toegestaan onder de wet op
de auteursrechten.
De garantie voor HP-producten en
services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende
producten. Niets in dit document mag
worden opgevat als aanvullende
garantiebepaling. HP kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor
technische of redactionele fouten of
omissies in de verklaringen.

Handelsmerken

Windows, Windows XP en Windows XP
zijn in de V.S. gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation.
ENERGY STAR en het ENERGY
STAR-logo zijn in de VS gedeponeerde
handelsmerken.

Veiligheidsinformatie

Volg altijd de standaard
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik
van dit product. Op deze manier
beperkt u het risico van verwondingen
door brand of elektrische schokken.
1. Zorg dat u alle instructies in de bij het
apparaat behorende documentatie hebt
gelezen en begrepen.
2. Sluit dit product uitsluitend aan op
een geaard stopcontact. Als u niet
zeker weet of een stopcontact geaard
is, kunt u advies inwinnen bij een
erkende elektricien.
3. Neem alle waarschuwingen en
instructies in acht die op het product zijn
aangegeven.
4. Trek de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact voordat u dit apparaat
gaat reinigen.
5. Plaats of gebruik dit product niet in de
buurt van water of wanneer u nat bent.
6. Installeer het product op een stevig,
stabiel oppervlak.
7. Zet het product op een veilige plaats
waar niemand op het netsnoer kan
trappen of erover kan struikelen en het
netsnoer niet wordt beschadigd.

8. Als het product niet naar behoren
werkt, raadpleeg dan

Een probleem

oplossen

.

9. Dit product bevat geen onderdelen
die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Laat
onderhoudswerkzaamheden over aan
erkende onderhoudsmonteurs.

Toegankelijkheid

Uw apparaat beschikt over een aantal
functies die de printer toegankelijk
maken voor gebruikers met bepaalde
handicaps.
Visuele handicap
De software van het apparaat is
geschikt voor gebruikers met een
visuele handicap of verminderd zicht
dankzij de toegankelijkheidsopties en -
functies van uw besturingssysteem.
Bovendien zijn er ondersteunende
technieken beschikbaar voor
gebruikers met een visuele beperking,
zoals schermlezers, braillelezers en
spraakherkenningstechnologie.
Speciaal voor gebruikers die
kleurenblind zijn, zijn de gekleurde
knoppen en tabbladen in de software en
op het bedieningspaneel van het
apparaat voorzien van korte tekst of
pictogramlabels die de functie ervan
aangegeven.
Mobiliteit
Om gebruikers met een beperkte
mobiliteit te helpen, kunnen de
softwarefuncties van het apparaat
worden uitgevoerd met behulp van het
toetsenbord. De software ondersteunt
ook Windows-toegankelijkheidsopties,
zoals plaktoetsen, schakeltoetsen,
filtertoetsen en muistoetsen. De
deuren, knoppen, papierlades en
papiergeleiders van het apparaat
kunnen door gebruikers met beperkte
kracht en beperkt bereik worden
bediend.
Ondersteuning
Meer informatie over de
toegankelijkheid van dit product en
HP's streven naar optimale
producttoegankelijkheid vindt u op de
website van HP op

www.hp.com/

accessibility

.

Voor informatie over de
toegankelijkheid op Mac OS X gaat u
naar de website van Apple op

www.apple.com/accessibility

.