HP Officejet 4500 Palīdzība

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Lietotāja rokasgrāmata

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One series

Lietotāja rokasgrāmata

background image

Informācija par
autortiesībām

© 2009 Autortiesības Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kompānijas Hewlett-
Packard paziņojumi

Informācija šajā dokumentā var tikt
mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Visas tiesības paturētas. Šī materiāla
reproducēšana, adaptēšana vai
tulkošana bez Hewlett-Packard
iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir
atļauts saskaņā ar autortiesību
likumiem.
Vienīgās HP izstrādājumiem un
pakalpojumiem noteiktās garantijas ir
ietvertas tiešajos garantijas
paziņojumos, kas ir pievienoti
attiecīgajiem izstrādājumiem un
pakalpojumiem. Nekas no šeit minētā
nevar tikt uzskatīts par papildu
garantiju. HP neuzņemas atbildību par
šajā dokumentā pieļautām tehniskām
un drukas kļūdām vai izlaidumiem.

Paskaidrojumi

Windows, Windows XP un Windows
Vista ir Microsoft Corporation preču
zīmes, kas reģistrētas ASV.
ENERGY STAR un ENERGY STAR
zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

Informācija par drošību

Lai mazinātu iespēju gūt savainojumus
no uguns vai elektriskās strāvas
trieciena, vienmēr ievērojiet galvenos
piesardzības pasākumus, kad
izmantojat šo izstrādājumu.
1. Izlasiet un izprotiet visus
izstrādājuma dokumentācijā sniegtos
norādījumus.
2. Pievienojot izstrādājumu strāvas
avotam, izmantojiet tikai iezemētu
elektrības kontaktligzdu. Ja jūs nezināt,
vai kontaktligzda ir iezemēta,
sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
3. Ievērojiet visus uz izstrādājuma
atzīmētos brīdinājumus un
norādījumus.
4. Pirms izstrādājuma tīrīšanas
atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
5. Neuzstādiet un neizmantojiet šo
izstrādājumu ūdens tuvumā vai tad, ja
pats esat slapjš.
6. Ierīci uzstādiet uz stabilas,
nekustīgas virsmas.
7. Novietojiet ierīci aizsargātā vietā, kur
kabelim nevar uzkāpt vai pār to paklupt
un kur nav iespējama kabeļa
sabojāšana.
8. Ja ierīce nedarbojas pareizi, skatiet
nodaļu

Problēmu risināšana

.

9. Ierīces iekšpusē nav nevienas
detaļas, kuras apkopi var veikt pats
lietotājs. Uzticiet tehnisko apkopi
kvalificētam personālam.

Pieejamība

Šī ierīce ir aprīkota ar daudziem
līdzekļiem, kas to padara pieejamu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Redzes traucējumi
Ierīces programmatūra ir pieejama
lietotājiem ar pasliktinātu vai vāju redzi,
izmantojot jūsu operētājsistēmas
pieejamības opcijas un funkcijas. Tā
atbalsta arī tehnoloģijas, kuras sniedz
vislielāko palīdzību, piemēram,
ekrānlasītājus, Breila raksta lasītājus un
programmas balss pārveidošanai par
tekstu. Lietotājiem, kuriem piemīt
daltonisms, programmatūrā un uz
ierīces vadības paneļa izmantotajām
krāsainajām pogām un cilnēm
programmatūrā ir vienkāršas teksta vai
ikonu uzlīmes, kas sniedz informāciju
par attiecīgo darbību.
Kustības traucējumi
Lai atvieglotu darbu lietotājiem ar
kustības traucējumiem, ierīces
programmatūras funkcijas var izpildīt,
izmantojot tastatūras komandas.
Programmatūra arī atbalsta Windows
pieejamības opcijas, piemēram,
StickyKeys (Taustiņu ķēde),
ToggleKeys (Pārslēgskaņa), FilterKeys
(Taustiņu filtrs) un MouseKeys (Peles
taustiņi). Ierīces vākus, pogas, papīra
teknes un papīra vadotnes var izmantot
lietotāji, kuriem ir ierobežots spēks un
neliels piekļuves diapazons.
Atbalsts
Plašāku informāciju par šī izstrādājuma
pieejamību un HP centieniem uzlabot
savu izstrādājumu pieejamību skatiet
HP tīmekļa lapā

www.hp.com/

accessibility

.

Lai saņemtu informāciju par pieejamību
operētājsistēmā Mac OS X, apmeklējiet
Apple vietnes lapu

www.apple.com/

accessibility

.