עזרה HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One series

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

© 2009 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

תועדוה

לש

Hewlett-Packard

Company

עדימה

ןלהלש

יושע

תונתשהל

אלל

העדוה

שארמ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

תלבק

תושר

דצמ

Hewlett-Packard

,

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

תדועתב

תוירחאה

תיוולנה

לכל

רצומ

תורישו

לש

HP

תטרופמ

שרופמב

תוירחאה

הדיחיה

לש

HP

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

וליאכ

אוה

הווהמ

תוירחא

תפסונ

.

HP

הניא

תאשונ

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגשל

הכירע

וא

תוטמשהל

ךמסמב

הז

.

תויוכז

םירצוי

Windows, Windows XP

ו

-

Windows

Vista

םנה

ילמס

רחסמ

םימושר

לש

תרבח

Microsoft

.

ENERGY STAR

ןמיסהו

לש

ENERGY

STAR

םה

םילמס

םימושר

הראב

"

ב

.

עדימ

תוחיטב

שי

לועפל

דימת

לע

-

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

1

.

ארק

בטיה

תא

לכ

תוארוהה

תולולכה

דועיתב

הוולנה

ןקתהל

.

2

.

שמתשה

קר

עקשב

למשח

קראומ

ידכ

רבחל

רצומ

הז

רוקמל

תקפסה

למשח

.

הרקמב

ךניאש

חוטב

םא

עקשה

קראומ

,

הנפ

יאלמשחל

ךמסומ

.

3

.

אלמ

רחא

לכ

תורהזאה

תוארוההו

תומושרה

לע

רצומ

הז

.

4

.

קתנ

רצומ

הז

למשחהמ

ינפל

יוקינ

.

5

.

ןיא

ליעפהל

תא

תספדמה

דיל

םימ

וא

םא

ךנה

בוטר

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

לע

חטשמ

ביצי

.

7

.

ןקתה

תא

תספדמה

םוקמב

ןגומ

,

ךכ

שיאש

אל

ךורדי

לע

לבכ

למשחה

וא

לקתיי

וב

,

לבכהו

ומצע

היהי

ןגומ

םיקזנמ

.

8

.

םא

תספדמה

הניא

תדקפתמ

תואיכ

,

האר

ןורתפ

היעב

.

9

.

תספדמה

הניא

הליכמ

םיקלח

םישרודה

לופיט

דצמ

שמתשמה

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

תושיגנ

ןקתהה

ללוכ

תונוכת

תודחא

תורשפאמש

תא

ותושיגנ

םישנאל

ילעב

תויולבגומ

.

תושיגנ

תיתוזח

תנכות

ןקתהה

הנימז

םישמתשמל

ילעב

תויולבגומ

היאר

תועצמאב

תויורשפא

תונוכתו

השיגה

לש

תכרעמ

הלעפהה

'

ףסונב

,

הנשי

הכימת

בורל

תויגולונכט

רזעה

ןוגכ

יארוק

ךסמ

,

יארוק

ליירב

ימושייו

תרמה

לוק

-

טסקט

.

םישמתשמל

ירוויע

םיעבצ

,

לכ

םינצחלה

תויוותהו

הנכותבש

לעו

יבג

חול

הרקבה

לש

ןקתהה

םינמוסמ

םג

טסקטב

טושפ

וא

תויוות

תוראתמה

תא

הלועפה

לש

ותוא

ביכר

.

תודיינ

םישמתשמ

םתודיינש

תלבגומ

םילוכי

עצבל

תא

תויצקנופה

לש

תנכות

ןקתהה

תועצמאב

תודוקפ

תדלקמ

.

הנכותה

תכמות

םג

תויורשפאב

תושיגנה

לש

Windows

,

ןוגכ

םישקמ

םיקיבד

,

םישקמ

וד

-

םייבצמ

,

ישקמ

ןוניס

ישקמו

רבכע

.

םישמתשמ

םחוכש

לבגומ

ולכוי

לעפתל

תא

תותלדה

,

םינצחלה

,

ישגמ

ריינה

ילבוגו

ריינה

לש

ןקתהה

.

הכימת
תלבקל

םיטרפ

םיפסונ

לע

תושיגנה

לש

רצומ

הז

לעו

תוביוחמה

לש

HP

תושיגנל

הירצומ

,

רקב

רתאב

טנרטניאה

לש

HP

,

תבותכב

www.hp.com/accessibility

.

תלבקל

עדימ

תודוא

תושיגנ

תוכרעמב

Mac

OS X

,

רקב

רתאב

טנרטניאה

לש

Apple

תבותכב

www.apple.com/accessibility

.

background image

ןכות

םיניינע

1

םידעצ

םינושאר

תושיגנ

..........................................................................................................................................

9

תוצע