Abi HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Kasutusjuhend

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One seeria

Kasutusjuhend

background image

Autoriõiguse teave

© 2009, autoriõigus Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company
teated

Käesolevas dokumendis sisalduvat
teavet võidakse muuta ilma sellest ette
teatamata.
Kõik õigused on reserveeritud.
Käesoleva materjali reprodutseerimine,
kohandamine või tõlkimine on ilma
Hewlett-Packard'i eelneva kirjaliku
loata keelatud, kui seda ei näe ette
autoriõiguse seadused.
Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid
on sätestatud otsestes
garantiiavaldustes, mis nende toodete
ja teenustega kaasnevad. Käesolevas
dokumendis avaldatut ei või mingil juhul
tõlgendada täiendava garantiina. HP ei
vastuta siin leiduda võivate tehniliste
või toimetuslike vigade ega väljajättude
eest.

Kaubamärgiteave

Windows, Windows XP ja Windows
Vista on Microsoft Corporationi USA-s
registreeritud kaubamärgid.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR-i
märk on USA-s registreeritud märgid.

Ohutusteave

Seadme kasutamisel täitke alati
elementaarseid ohutusnõudeid, et
vähendada tulekahju- või elektrilöögi
ohtu.
1. Lugege läbi ja tehke selgeks kõik
printeri dokumentatsioonis olevad
juhendid.
2. Kasutage ainult maandatud
pistikupesa, kui ühendate toote
vooluallikaga. Kui te ei tea, kas
pistikupesa on maandatud, küsige
vastava kvalifikatsiooniga elektriku
käest.
3. Järgige kõiki tootele märgitud
hoiatusi ja juhiseid.
4. Enne seadme puhastamist lülitage
see vooluvõrgust välja.
5. Ärge paigaldage ega kasutage
seadet vee lähedal või märgade
kätega.
6. Paigutage seade turvaliselt kindlale
pinnale.
7. Paigaldage seade ohutusse kohta, et
keegi ei saaks juhtme peale astuda või
selle taha komistada ja et juhe ei saaks
kahjustada.
8. Kui seade ei tööta tavapäraselt, vt

Probleemi lahendamine

.

9. Seadme sees olevaid osi ei saa
kasutaja ise hooldada ega parandada.

Pöörduge vastava väljaõppe saanud
hoolduspersonali poole.

Hõlbustusfunktsioonid

Seade sisaldab mitmesuguseid
funktsioone, mis muudavad seadme
erivajadusega inimeste jaoks kergemini
kasutatavaks.
Visuaalsus
Seadme tarkvara saavad
operatsioonisüsteemi
hõlbustusvõimaluste ja -funktsioonide
kaudu kasutada ka nägemispuude või
halva nägemisega inimesed. Samuti
toetab seade enamikku
abitehnoloogiaid, nt ekraaniriidereid,
punktkirjariidereid ja hääle tekstiks
teisendamise rakendusi.
Värvipimedatele kasutajatele on
tarkvaras ja seadme juhtpaneelil
kasutatavatel vahekaartidel ja
värvilistel nuppudel lihttekst või
ikoonisildid, mis seletavad vastava
nupu otstarvet.
Mobiilsus
Liikumispuudega inimesed saavad
seadme tarkvara funktsioone käivitada
klaviatuurkäskudega. Tarkvara toetab
ka Windowsi hõlbustusfunktsioone, nt
nakkeklahve, tumblerklahve,
filterklahve ja hiireklahve. Seadme
luuke, nuppe, paberisalvesid ja -
juhikuid saavad hõlpsasti kasutada ka
piiratud jõu- ja ulatusvõimega inimesed.
Tugiteenused
Lisateavet seadme ligipääsetavuse ja
HP tegevusest ligipääsetavuse
tagamiseks leiate HP veebisaidilt

www.hp.com/accessibility

.

Mac OS X-i hõlbustusfunktsioonide
kohta leiate teavet Apple'i veebisaidilt

www.apple.com/accessibility

.