Βοήθεια HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Οδηγός χρήσης

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One series

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα
πνευµατικά δικαιώµατα

© 2009 Πνευµατικά δικαιώµατα
Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Προειδοποιήσεις της
Hewlett-Packard Company

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρµογή ή η µετάφραση του
παρόντος υλικού, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή άδεια της
Hewlett-Packard, µε εξαίρεση τα όσα
επιτρέπονται από τους νόµους περί
πνευµατικών δικαιωµάτων.
Οι µόνες εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν
δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη
εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη
για τυχόν τεχνικά σφάλµατα,
συντακτικά σφάλµατα ή παραλείψεις
στο παρόν.

Εµπορικές ονοµασίες

Οι ονοµασίες Windows, Windows XP
και Windows Vista είναι σήµατα
κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft
Corporation.
Η ονοµασία ENERGY STAR και το
σήµα ENERGY STAR είναι σήµατα
κατατεθέντα στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες ασφαλείας

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά µέτρα ασφαλείας όταν
χρησιµοποιείτε το προϊόν, προκειµένου
να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού
από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
1. ∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες στην τεκµηρίωση που
συνοδεύουν τη συσκευή.
2. Χρησιµοποιείτε µόνο καλά γειωµένη
πρίζα όταν συνδέετε αυτό το προϊόν
στην πηγή τροφοδοσίας. Σε περίπτωση
που δεν γνωρίζετε αν η πρίζα είναι
γειωµένη, ρωτήστε έναν ειδικευµένο
ηλεκτρολόγο.
3. Να λαµβάνετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την
πρίζα πριν τον καθαρισµό.
5. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιµοποιείτε
αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν τα
χέρια σας είναι υγρά.
6. Εγκαταστήστε το προϊόν µε ασφάλεια
σε µια σταθερή επιφάνεια.

7. Τοποθετήστε το προϊόν σε
προστατευµένη θέση, όπου το καλώδιο
δεν αποτελεί εµπόδιο και δε µπορεί να
πάθει βλάβη.
8. Αν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά,
δείτε την ενότητα

Επίλυση

προβληµάτων

.

9. ∆εν υπάρχει κανένα τµήµα στο
εσωτερικό του εκτυπωτή που να µπορεί
να επισκευαστεί από το χρήστη.
Αναθέσετε τη συντήρηση και την
επισκευή σε ειδικευµένο προσωπικό
τεχνικής υποστήριξης.

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες

Η συσκευή παρέχει διάφορες
λειτουργίες πρόσβασης για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.
Προβλήµατα όρασης
Η πρόσβαση στο λογισµικό της
συσκευής για άτοµα µε προβλήµατα
όρασης είναι δυνατή µέσω των
επιλογών και των λειτουργιών για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες του
λειτουργικού σας συστήµατος'.
Επιπλέον, υποστηρίζεται τεχνολογία,
όπως ανάγνωση οθόνης, σύστηµα
ανάγνωσης Μπράιγ και εφαρµογές
υπαγόρευσης. Για τους χρήστες µε
αχρωµατοψία, τα έγχρωµα κουµπιά και
οι καρτέλες που χρησιµοποιούνται στο
λογισµικό και στον πίνακα ελέγχου της
συσκευής διαθέτουν απλό κείµενο ή
ετικέτες µε εικονίδια που αποδίδουν την
κατάλληλη ενέργεια.
Κινητικά προβλήµατα
Για τους χρήστες µε κινητικά
προβλήµατα, οι λειτουργίες του
λογισµικού της συσκευής µπορούν να
εκτελεστούν µε εντολές στο
πληκτρολόγιο. Το λογισµικό
υποστηρίζει και επιλογές των Windows
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως
ασύγχρονα πλήκτρα, εναλλαγή
πλήκτρων, φίλτρο πλήκτρων και
πλήκτρα ποντικιού. Η χρήση των
θυρών, των κουµπιών, των δίσκων και
των οδηγών χαρτιού της συσκευής
µπορεί να γίνει από χρήστες µε
δυνατότητες περιορισµένης
πρόσβασης.
Υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τις λειτουργίες προσβασιµότητας
αυτού του προϊόντος και τη δέσµευση
της HP για τη δηµιουργία προϊόντων µε
προσβασιµότητα, επισκεφτείτε την
τοποθεσία της HP στο web στη
διεύθυνση

www.hp.com/accessibility

.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση
του προϊόντος από άτοµα µε ειδικές
ανάγκες σε λειτουργικά συστήµατα Mac
OS X, επισκεφτείτε την τοποθεσία της
Apple στο web στη διεύθυνση

www.apple.com/accessibility

.