HP Officejet 4500 hjælp

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Brugervejledning

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One serien

Brugervejledning

background image

Copyrightoplysninger

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Meddelelser fra Hewlett-
Packard Company

Med forbehold for ændringer uden
varsel.
Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, adaptation eller
oversættelse af dette materiale er
forbudt uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Hewlett-Packard, med
undtagelse af det, der er tilladt i henhold
til loven om ophavsret.
De eneste garantier for HP-produkter
og -services findes i de erklæringer om
begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services.
Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udelader heri.

Ophavsret

Windows, Windows XP og Windows
Vista er registrerede amerikanske
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-
mærket er registrerede mærker i USA.

Sikkerhedsoplysninger

Følg altid grundlæggende retningslinjer
for sikkerhed ved brug af dette produkt
for at mindske risikoen for skader som
følge af brand eller elektrisk stød.
1. Alle instruktioner i den
dokumentation, der følger med
enheden, bør læses grundigt.
2. Brug altid en netledning med
jordforbindelse, når du tilslutter dette
produkt til en stikkontakt. Hvis du ikke
ved, om stikkontakten har
jordforbindelse, skal du spørge en
elektriker.
3. Læs alle advarsler og instruktioner på
produktet.
4. Fjern dette produkt fra stikkontakten
før rengøring.
5. Undgå at installere eller anvende
produktet i nærheden af vand, eller når
du er våd.
6. Installer produktet på en fast, stabil
overflade.
7. Produktet skal anbringes, så man
ikke træder på eller falder over
ledningen, og så ledningen ikke bliver
beskadiget.
8. Hvis produktet ikke virker som det
skal, anbefales det at læse

Løsning af

problemer

.

9. Man kan ikke selv reparere nogen
dele i produktet. Reparation skal
udføres af uddannet personel.

Hjælp til handicappede

Denne printer indeholder en række
funktioner, som sætter personer med
handicap i stand til at bruge den.
Syn
Enhedens software kan benyttes af
brugere med nedsat syn via
operativsystemets indstillinger og
funktioner for handicappede. Den
understøtter også de fleste
hjælpeprogrammer, f.eks.
skærmlæsere, braillelæsere og
programmer, der omsætter tale til tekst.
Farvelagte knapper og faner i softwaren
og på enhedens kontrolpanel er
forsynet med enkle tekst- eller
ikonetiketter, der angiver den
pågældende handling.
Bevægelse
Bevægelseshæmmede brugere kan
udføre funktionerne i printersoftwaren
ved hjælp af tastaturkommandoer.
Softwaren understøtter desuden
funktioner i Hjælp til handicappede i
Windows, f.eks. Træge taster, Til/fra-
taster, Filtertaster og Musetaster.
Printerens dæksler, knapper,
papirbakker og papirstyr kan håndteres
af brugere med begrænsede kræfter og
ringe rækkevidde.
Support
Du kan finde flere oplysninger om dette
produkts handicapfunktioner og HP's
fokus på deres produkters
handicapvenlighed på HP's webside på
adressen

www.hp.com/accessibility

.

Oplysninger om handicapfunktioner i
Mac OS X finder du på Apples websted
på adressen

www.apple.com/

accessibility

.