Nápověda pro HP Officejet 4500

background image

A909

OFFICEJET

4500

G510

Uživatelská příručka

background image
background image

HP Officejet 4500 (G510) All-in-

One series

Uživatelská příručka

background image

Informace o autorských
právech

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

poznámky společnosti
Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce, úpravy či překlad tohoto
dokumentu bez předchozího
písemného povolení společnosti
Hewlett-Packard jsou zakázány s
výjimkou případů povolených zákony o
autorských právech.
Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou výslovně uvedeny
v prohlášení o záruce, které je každému
z těchto produktů a služeb přiloženo.
Žádná ze zde uvedených informací
nezakládá nárok na další záruky.
Společnost HP není zodpovědná za
technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.

Ochranné známky

Windows, Windows XP a Windows
Vista jsou ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation
registrované v USA.
ENERGY STAR a značka ENERGY
STAR jsou registrované ochranné
známky v USA.

Bezpečnostní informace

Při používání tohoto produktu vždy
dodržujte bezpečnostní předpisy, aby
se zamezilo nebezpečí zranění v
důsledku požáru nebo poranění
elektrickým proudem.
1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny
obsažené v dokumentaci dodané k
zařízení.
2. K připojení napájení pro tento
produkt používejte výhradně
uzemněnou elektrickou zásuvku.
Pokud si nejste jisti, že je zásuvka
uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným
elektromechanikem.
3. Dodržujte všechna varování a
pokyny vyznačené na produktu.
4. Před čistěním odpojte tento produkt
ze zásuvky.
5. Neinstalujte ani nepoužívejte toto
zařízení v blízkosti vody nebo pokud
máte vlhké ruce.
6. Instalujte produkt bezpečně na
stabilní povrch.
7. Zařízení instalujte na chráněném
místě, kde nemůže dojít k poškození

zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel
nebo k poškození kabelu.
8. Pokud zařízení nefunguje normálně,
viz

Vyřešit problém

.

9. Uvnitř zařízení se nevyskytují žádné
části, které by uživatel mohl sám
opravit. S požadavky na servis se
obraťte na kvalifikované pracovníky
servisu.

Usnadnění

Zařízení disponuje řadou funkcí, které
usnadňují přístupnost pro
hendikepované osoby.
Zrakové postižení
Software zařízení je přístupné pro
uživatele s poruchami zraku nebo s
oslabeným zrakem při použití možností
a funkcí usnadnění, kterými disponuje
váš operační systém'. Podporuje
rovněž pomocné technologie jako jsou
čtečky obrazovky, čtečky Braillova
písma a hlasově-textové aplikace. Pro
barvoslepé uživatele jsou barevná
tlačítka a karty používaná v softwaru a
ovládacím panelu zařízení opatřena
jednoduchým textem nebo popisy ikon,
které vyjadřují příslušnou akci.
Omezení pohyblivosti
Uživatelé s poruchami pohyblivosti
mohou ovládat funkce softwaru
zařízení pomocí příkazů zadávaných z
klávesnice. Software podporuje rovněž
možnosti usnadnění ve Windows, a to
Jedním prstem, Filtrování kláves a Myš
klávesnicí. Kryty zařízení, tlačítka,
zásobníky papíru a vodítka papíru
mohou ovládat i uživatelé s omezenou
silou a dosahem.
Podpora
Další podrobnosti o usnadnění v
souvislosti s tímto produktem a závazky
HP k usnadnění zacházení s
produktem najdete na webové stránce

www.hp.com/accessibility

.

Informace o usnadnění pro operační
systémy Mac OS X naleznete na
webové stránce Apple

www.apple.com/

accessibility

.